04

väsentliga händelser

Sörmland Vatten

Pandemin har lett oss framåt
Under nästan två år har vi nu följt Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer. Tack vare krishanteringsplaner kunde vi snabbt agera i början av pandemin för att sköta vårt uppdrag att leverera dricksvatten och ta emot avlopp samt hantera renhållningen i samhället.

Det har varit oerhört viktigt att värna våra medarbetares hälsa. Därför har arbetsmiljön anpassats efter det rådande läget, med begränsningar för antal personer per rum, hemarbete och så vidare. I huvudsak har fysiska möten ställts om till digitala möten. Många har arbetat på distans, med minskad fysisk kontakt som resultat. Personalen har varit mycket lojal och följt riktlinjer samt direktiv för att minska smittspridningen. Vi har lyckats med detta och haft en fungerande drift, tack vare noggranna förberedelser och en stor flexibilitet hos alla medarbetare. Dialogen har varit god med personalen i denna fråga och ständiga justeringar och anpassningar gör att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön har upplevts som god.

Krisledningsgruppen har totalt under pandemin sänt ut ca 50 meddelanden på intranätet, kommunicerat på personalträffar och haft personliga samtal för att alla ska känna en så hög trygghetsgrad som möjligt.

Våra återvinningscentraler har varit öppna och fått ökat antal besök under hela pandemin. Då har det varit extra viktigt med tydligt budskap om att hålla avstånd, både mellan besökare, och till personal.

Effektiv digitalisering
Nya digitala kanaler är idag vardag hos våra medarbetare, det är utmanande när medlemmar i våra team är på olika geografiska platser och ska samverka som om vi möttes på riktigt. Många frågor om effektiva planeringsverktyg blev snabbt en viktig fråga, vi behövde ställa om – och det omedelbart!

Den snabba omställningen har varit utmanande men även utvecklande, 2021 gav oss tid att förankra och effektivisera våra digitala verktyg och kanaler för att vara redo att besluta vilka vi behåller när pandemin släpper greppet om Sverige. Med största sannolikhet kommer vi att använda tekniken för att mötas digitalt mer frekvent även i framtiden. Viktigt för oss har varit att tänka säkerhet, och att tekniken ska stödja oss på vägen framåt utan att riskera säkerheten. När digitala kanaler blivit vardag förbättrar vi vår kunskap i kravställande inför nya sådana.

Under året har vi arbetat fram en chatbot som ytterligare stärker närvaron mot kund. Chatbot är en mjukvaruapplikation som används för att genomföra en chattkonversation online via text eller text till tal, istället för att ge en direktkontakt med en levande mänsklig handläggare. Release för denna applikation är januari 2022.

Kundenkät – grunden till kommande aktiviteter
Kundenkäten är ett viktigt verktyg för oss. 2021 skickades den ut via pappersform men vår förhoppning är att kunna utveckla den och erbjuda flera sätt att kunna svara på. Svarsfrekvensen är 54%, vilket är högt även i en nationell jämförelse. Kundundersökningen för 2021 landade i kundernas brevlådor under vecka 35, totalt för renhållning samt vatten och avlopp så skickades det ut 1200 enkäter i Katrineholms kommun, 600 enkäter i Flens kommun respektive Vingåkers kommun.

Vi är stolta över att våra kunder har ett stort förtroende för oss som renhållare i våra tre kommuner. Åtgärderna och fokus inom renhållningen kommer vara att öka tillgängligheten på återvinningscentralerna, kommunikation om källsortering, återbruk och återanvändning.

Inom VA handlar åtgärderna om att kommunicera värdet av vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vad kunden får för pengarna, att berätta om det förbyggande arbetet vi arbetar med för att kunden ska få rent dricksvatten och att vi kan ta emot avloppsvattnet för flera generationer framöver.

Säkerhet – vi måste agera!
Omvärlden påverkar oss och behovet är stort att arbeta strukturerat med kris- och säkerhetsfrågor. Under året har vi skapat en arbetsgrupp som sammanhåller de olika delarna inom säkerhet – personell, fysisk och informationssäkerhet. Viktigt är att skapa en kultur i bolaget där vi alla reagerar på saker som sker, det kan vara en öppen dörr som borde varit låst, obehöriga personer på platser där de inte borde vara och så vidare.

Stora frågor har varit att revidera säkerhetsskyddsplanen, instruktioner och rutiner gällande personuppgifter, grundutbildning för personalen, ta fram rutiner för säkerhetsintervjuer och eventuell säkerhetsklassning av personal under 2022.

Bolaget har erfarenhet av kris, vilket gör att när händelser sker agerar vi direkt, och just tiden är otroligt viktig när det handlar om krishantering, det är nästan omöjligt att springa ikapp en kris. Under 2021 har vi bland annat haft försök till intrång i datamiljön, en stor vattenläcka i Flen där vattentornet tömdes på vatten på 2,5 timmar, vårt första kokningsföreläggande i Sörmland Vattens historia samt varit delaktiga i arbetet med översvämningar i Vingåker.

Framtagning av ny avfallsplan
Samtliga tre kommuner har tagit fram fokusområden inom vilka de formulerat mål och åtgärder för kommande avfallsplan.

Målområden:

  • Fysisk planering inklusive insamlingssystem,

  • Avfallsminimering (matavfall, plastminimering, textilier och bygg- och rivningsavfall),

  • Nedskräpning inklusive dumpning och mikroplaster,

  • Förhindra spridning av farliga ämnen (farligt avfall, elektronikavfall och deponier).

Förslag till ny avfallsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och bilagedokument arbetades fram av projektgruppen med visst stöd av en miljökonsult i de delar som påverkas av lagstiftningen. Avgränsningssamråd hanterades med Länsstyrelsen och inkomna synpunkter beaktades i arbetet med framtagande av mål och åtgärder. Sörmland Vatten fick delegation från kommunerna för att kunna genomföra samråd och utställningar på uppdrag av kommunerna. Planperioden föreslås bli 10 år, 2023–2032.

Nytt ansvar för returpapper
I december 2020 beslutade regeringen att slopa producentansvaret för returpapper och flytta över ansvaret till kommunerna genom insamling och behandling från 1 januari 2022. Returpapper är tidningar, reklam, broschyrer, kataloger och kontorspapper. Returpapper lämnas på återvinningscentraler, vid återvinningsstationer (ÅVS), i fastighetsnära insamlingssystem som tillhandahålls av fastighetsägare.

Möjligheten för våra invånare att fortsätta lämna returpapper på ÅVS direktupphandlas för en period på två år. Den fastighetsnära insamlingen från flerbostadshus, verksamheter och företag löstes genom att auktorisera aktörer på marknaden för att hantera returpapper.

Ny slaminsamlingsentreprenad
I april startades den nya slaminsamlingsentreprenaden upp utan några större avvikelser eller förseningar. Verksamhetssystemet hade då anpassats för att öka kvaliteten på driften av den nya entreprenaden. Sörmland Vatten valde att implementera en tjänst där kunden erhåller ett sms när slamanläggningen blivit tömd, vilket har efterfrågats av kund. Sammantaget blev det en mycket framgångsrik uppstart av ett nytt samarbete.

Resultat av genomförda plockanalyser
Vid plockanalyser 2020 kunde vi konstatera att missbruket av de gröna påsarna har ökat. För att bibehålla trovärdighet kring utsortering av matavfall, produktion av biogas och framställning av näringsrik rötrest för produktiv åkermark tvingades vi att strypa tillgången till den stora påsen för matavfall. Företag och verksamheter måste nu efterfråga 60-literspåsarna och får uppge företagets namn för personalen.

Likt andra kommuner som levererar mat- och restavfall till Tekniska verken i Linköping valde Sörmland Vatten att under sommaren kommunicera vikten av att knyta ihop alla påsar för både restavfall och matavfall och att inte lägga löst avfall i kärlet. Det är av arbetsmiljö och miljöskäl inte lämpligt att använda annat än plastpåsar för emballering av hushållsavfall eftersom de måste klara hanteringen från hushållet och ända fram och genom en optisk sorteringsanläggning.

Införandet av det nya nordiska symbolspråket
Det nya nordiska symbolspråket med nytt skyltsystem implementerades på ÅVC Frutorp i Flen under maj månad, därefter i samband med byggnationen av nya ÅVC Vik i Vingåker. Skyltsystemet byttes ut av Tekniska verken i Linköping på ÅVC Vika i Katrineholm under hösten.

Sörmland Vatten valde att plocka bort begreppet brännbart ur ordlistan och ersätta det med den nya nationella benämningen energiåtervinning. Detta tydliggör för kund att det som måste förbrännas nyttiggörs genom att det blir energi i form av värme och el. Förändringen genomfördes på alla tre återvinningscentraler under året och i samarbete med Tekniska verken i Katrineholm.

Värna om vattnet så kan vi undvika bevattningsrestriktioner/förbud
En ny strategi och kommunikationsplan beslutades och förankrades inom bolaget samt hos de tekniska enheterna i alla tre kommunerna.

Strategin innebar tre olika scenarion:

1) värna vattnet (året om),

2) bevattningsrestriktion, där större förbrukare som till exempel kommuner behöver anmäla/söka dispens hur de hanterar bevattning med mera

3) bevattningsförbud då det verkligen är förbud för alla.

I samband med denna strategi ser vi också att de insatser vi gör ger resultat. Vi får mer kontroll över vårt ledningsnät och speciellt över dess uppdaterade kartverk i våra system. Detta är givetvis en process som kommer ta många år, men för oss i verksamheten märks utvecklingen varje vecka.

Ett exempel är att vi tydligt har sett hur vår strategi och vårt läcksökningsarbete i Vingåker har gjort nytta. Vi har lyckats vända trenden med alldeles för hög förbrukning av dricksvatten till en lagom nivå. Vi hoppas att våra insatser i år också kommer att ge effekt i Katrineholm, där det går åt mycket vatten inom just tätorten. Gällande Flen så är förbrukningen jämn.

Passera vår arbetsplats med försiktighet
I vårt dagliga arbete, året om, och dygnet runt, är arbetsmiljön viktig, både för oss som arbetar på platsen men också för dem som behöver passera, med bil, cykel eller som gångtrafikanter. Oavsett om det handlar om ett ledningsbyte mitt i gatan eller att det ska åtgärdas ett stopp i en pumpstation så ska det alltid kunna utföras på ett säkert sätt.

Vi har under året ytterligare utvecklat ett tydligt och bra samarbete med kommunerna, där grävning behöver ske och/eller där trafik påverkas. Innan ett arbete startar tar vi gemensamt fram en plan för avstängning och skyltning. Ibland krävs det att en busshållplats flyttas, att biltrafiken leds om eller att gående får välja en annan gångväg. Även en tydlig tidsplan och arbetsuppdelning behöver upprättas, där exempelvis kommunen står för återställning i form av asfaltering. Allt detta planeras noga och med säkerhet i fokus.

I ett led att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på vägen så togs ett nytt koncept för våra fordon fram, där vikten av att se och synas i trafiken är det viktigaste. Därför kommer bilarna under kommande år att förses med reflekterande mönster, blinkande orangea lampor runtom, starka strålkastare för att se arbetet man ska utföra samt en takskylt för att uppmärksamma, på långt håll, att vi står där vi gör och att övrig trafik ska passera med försiktighet.

Under året som gått har vi spridit budskap i sociala medier kring att passera med försiktighet för både vår och förbipasserandes säkerhet.

Gäller det ett arbete i till exempel en pumpstation så är arbetsmiljö i form av lyftanordningar, galler i golven samt hakar och linor för att inte kunna ramla ner ett måste i vår arbetsmiljö. Även buller, brandsäkerhet och hantering av kemikalier är viktiga att hantera. Vi arbetar ständigt med att se över rutiner gällande vår arbetsmiljö.

Viktigt att kunna släcka bränder
Vi står inför stora utmaningar när det kommer till kvalitén och driftsäkerheten på brandposterna i våra kommuner. Därför startade vi våren 2020 ett projekt tillsammans med Katrineholms och Vingåkers kommun samt Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Målet med projektet är att ha ett fungerande brandpostnät, som finns redo att användas när det behövs. Det skulle vara förödande om Räddningstjänsten åker ut på en brand och brandposten inte fungerar.

Under projektet, där vi själva genomförde själva inventeringen med hjälp av en extra resurs, har alla brandposter kontrollerats. Statusen på varje enskild brandpost uppdaterades i både vårt och VSR:s kartsystem. I Katrineholm har vi inventerat 730 brandposter och i Vingåker 104. I mars 2022 kommer vi på Sörmland Vatten tillsammans med kommunerna och VSR arbeta med att se över både kostnader och resurser för att uppnå ett fullt fungerande och tillfredsställande brandpostnät för Räddningstjänsten.

En löpande ronderingsplan för brandposterna kommer tas fram för att upprätthålla skicket på dessa. Hur den kommande 10 års-planen ska se ut är en fråga som vi lämnar till nästa år.

Mängder av regn kan skapa stora problem
2021 var ett år där vi fick större erfarenhet kring de förväntat ökande antal översvämningar och dess konsekvenser. I slutet av maj kom det stora mängder nederbörd över våra kommuner, men framförallt över Vingåker vilket resulterade i att nästan hela Vingåkersån svämmade över. Vi startade direkt efter det första larmsamtalet och indikationen på översvämning upp vår krisledningsgrupp, och var tidigt ute på flera platser tillsammans med Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Vi kunde direkt lägga fokus på Högsjö och centrala Vingåker, men även i Björkvik och Julita hade vi stora problem med bland annat källaröversvämningar.

När de mest akuta kriserna hade lagt sig påbörjade vi arbetet med att kartlägga problem i dagvattenledningar i våra kommuner. Det ledde fram till att vi spolade och filmade några av de största ledningarna för att förebygga översvämningar samt få kontroll över ledningsnätet. Vi har även förlagt bräddningar på vissa platser i ledningsnätet för att förhindra översvämning.

Under året hade vi ett fortsatt mycket gott samarbete med Vingåkers kommun för att identifiera riskområden och försöka undvika större skador till nästa skyfall. Vi har även gjort insatser i Högsjö, Äs, och Björkvik efter det kraftiga regnet. Vi kan stolt säga att vi gjort många insatser under året för att få kontroll på dagvattennätet.

I Katrineholm har det tagits beslut om att ta fram en skyfallskartering för centralorten. En skyfallskartering simulerar regnintensiteten, för 10- och 100-års regn, och vi får en bild av hur ledningsnätet påverkas och var det finns risk för översvämningar. Arbetet med att ta fram skyfallskarteringen kommer att ledas av Sörmland Vatten och beräknas starta under 2022.

Under 2021 har vi börjat bygga upp mer och mer kunskap och erfarenhet i att utföra mindre beräkningar själva vilket ger en kortare ledtid när det gäller att få fram svar kring kapacitet vid skyfall i våra tre kommuner.

Värden och tillstånd
Under året har vi lagt mycket fokus och kraft på att förnya de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet samt alla rikt- och gränsvärden som ska infrias, speciellt i våra reningsverk. Vi har bland annat sett över våra arbetssätt för att ha bättre kontroll på gräns- och riktvärden för verken men även hittat styrkan i att kunna hantera höga värden på ett bättre sätt.

Detta har resulterat i bra värden, med marginal, samt en optimerad driftorganisation vilket vi är stolta över. Vi har också arbetat med tillstånd för en ny rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk. Där planerar vi att påbörja arbetet under 2022.

Gällande vattenproduktionen så har den varit stabil, vi har lyckats hålla en jämnare produktion även under sommarperioden då det går åt mycket vatten. Vi har även här en optimerad organisation och vi har en bra och driftsäker leveransförmåga.

Vi har sett över säkerheten och genomfört ett antal åtgärder. Som exempel har nya staket och skyddsobjektsskyltar monterats. Förstärkning av dörrar samt åtkomstbegränsningar för externa personer har genomförts på vissa anläggningar.

Ett ytterligare fokusområde som arbetats med under året är utredning gällande vattenskyddsområden, vilket vi räknar med att gå i mål med under 2022. Bland annat ses Österåkers vattenverk över för att se om dess vattenuttag måste skyddas/säkras genom att ett vattenskyddsområde med föreskrifter inrättas samt att vattenuttaget säkras genom en vattendom.

Även för råvattenintaget i Viren behöver ett vattenskyddsområde fastställas. Material togs fram i samband med den nya vattenförsörjningen för Katrineholms kommun vilken i nuläget även försörjer delar av Flens och Vingåkers kommun.

För att säkerställa framtida vattenförsörjning och vattenrening har vi fattat ett strategiskt beslut att kartlägga kapaciteten på samtliga vatten- och reningsverk. Det betyder att vi utifrån kommunernas VA-planer kommer att lägga upp en plan över vilka områden som inom 10 till 50 år kan tänkas komma att kopplas in på dessa verk.

Flen Vatten

Gemensamma kärl och taxeförändring
När det nya taxedokumentet antogs inför 2021, så innehöll det en stor förändring i form av att de som har anvisade gemensamma kärl i Flens kommun fick en höjning av taxan. Detta ledde i sin tur till att kundärenden gällande dessa kärl ökade markant. Åtgärden blev att vi förklarade varför, och vi erbjöd kunder att reda ut om det är möjligt för dem att ha egna avfallskärl istället. Våra plockanalyser visar att kunder med egna kärl sorterar bättre än kunder som slänger i gemensamma kärl.

Information på återvinningscentralen
Nytt skyltsystem med det nya nordiska symbolspråket infördes på återvinningscentralen Frutorp under maj 2021. Sörmland Vatten valde att plocka bort begreppet brännbart och ersätta det med den nya nationella benämningen energiåtervinning. Detta tydliggör för kund att det som måste förbrännas nyttiggörs genom att det blir energi i form av värme och el.

Packa rätt redan hemma
I början av sommaren publicerades en sorteringskarta på hemsidan samt fysiskt på Frutorps återvinningscentral. Sorteringskartan är tänkt att hjälpa kunderna att planera sitt besök på återvinningscentralen genom att visa i vilken ordning det är lämpligt att packa sitt avfall i bilen eller på kärran.

Tillsammans med ÅVC Vika i Katrineholm startade vi under maj månad kommunikationskampanjen, ”töm säcken”, via webb och på ÅVC. Detta för att minska mängden avfall till förbränning och öka återvinning av material som bör sorteras på annat sätt än till energiåtervinning.

Mottagning av elavfall
Mottagningen av elavfall från verksamheter på ÅVC Frutorp komplicerades när den nya rapporteringsskyldigheten till Naturvårdsverket trädde i kraft i november 2020. Efter att El-Kretsen utvecklade en applikation som var enkel att använda för personal på återvinningscentralen, kunde vi i februari 2021 återuppta mottagningen av elavfall från verksamheter med avlämnarintyg.

Omvandlingsområdenas framfart
Vi har fortsatt arbetet med att etablera vatten och avlopp i de stora fritidsområdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg. Under 2021 upphandlades entreprenörer för arbete och vi har genomfört digitala informationsmöten med de boende i några av områdena. Arbetet har fortlöpt som planerat. Vi har också under året fortsatt arbetet med överföringsledningar mellan Flen och Malmköping och även det arbetet har fortlöpt på ett bra sätt. Tidsplanerna för respektive område finns att ta del av på vår hemsida www.sormlandvatten.se.

Under 2020 beslutade Sörmland Vatten och Orrhammars tomtägarförening tillsammans att utreda villkoren för att inkludera Orrhammars VA-anläggning i Flens kommuns allmänna VA-anläggning. Här har diskussioner pågått under hela 2021 om hur ett övertagande ska regleras. Målsättningen är att arbeta fram ett avtalsförslag, och vi har börjat närma oss den slutgiltiga versionen. Övertagandet beräknas att genomföras under 2022.

Dessa omvandlingsområden bidrar till att vårt VA-kollektiv ökar med cirka 600 fastigheter inom loppet av några år. Det innebär att vi får cirka 350 nya LTA-anläggningar (en LTA-anläggning är en pumpstation för bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten) att ta hand om, ett antal mil extra ledningsnät att kontrollera och mycket annat. Vi tycker det ska bli spännande men ser också stora utmaningar i form av exempelvis kommande behov av ytterligare resurser.

Vi är vassa när det gäller
Den 2 december klockan 05.20 fick vi indikationer på en större vattenläcka i Flens kommun, då många var utan vatten. Vår krisledningsgrupp aktiverades och Flens kommunchef kallades in och deltog på möten. Vi är i dessa lägen väldigt tacksamma för att våra kommuninvånare meddelar oss att de har upptäckt stora vattenansamlingar. Det underlättar vårt sökande efter den eventuella läckan på ledningen.

Vi känner från början inte till var läckan har uppstått, varpå personal åker ut och söker, samtidigt som vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksam. Vi går också ut med att sparsamhet kring vattenanvändningen råder i Flen, Mellösa, Skebokvarn och Sparreholm. Omkring klockan 8.00 har vi lokaliserat läckan till Vattugatan i Flen, och vi märker samtidigt att det går åt stora mängder vatten och att nivån i vattentornen sakta sjunker. Vi kan snabbt stänga bort området, och de som tidigare har varit utan vatten får rundmatning och förses återigen med vatten. Detta lyckades vi med tack vare snabb spårning i vårt kartsystem. Dock tog återhämtningen av nivån i vattentornen tid så sparsamhet rådde fortsatt tills nästa dag. Både tryckförändring och missfärgat vatten kan uppstå vid en sådan stor vattenläcka, vilket det gjorde här.

Vi kunde konstatera att vattenläckan inträffade under järnvägen vilket medförde att även Trafikverket informerades. De kom ut på plats och tittade, och vi kunde konstatera en liten påverkan på tågtrafiken. Slutsatsen är att vi återigen är starka som organisation när det är skarpt läge. Vi hade snabbt krisledningsgruppen aktiverad, personal ute på plats, kommunikation på hemsida och med media, och ett nära och bra samarbete med kommunen och andra berörda. Då det är komplext att laga en läcka under en järnväg, ställs stora krav på tillstånd och liknande från Trafikverket, som dessutom har lång handläggningstid. Arbetet med att laga ledningen planeras att kunna utföras under början av 2022 (rundmatningen är fortfarande aktiv och ledningen står tom).

Ombyggnation Flens ARV och Malmköpings ARV
Efter att projektet startats upp i början av året med bra framförhållning tillsammans med entreprenören Purac AB, så har vi under året avbrutit arbetet med projekteringen som Purac ansvarat för. Detta med anledning av att det uppkommit nya uppgifter om utformningen av verket som gör att ett nytt tillstånd måste sökas, varpå den tidigare upphandlade projekteringen inte kan fortlöpa. Avtalet med entreprenören är därför uppsagt. Detta innebär att projektet kommer försenas.

För verksamheten i stort blir konsekvensen bland annat att nytt tillstånd för Flens avloppsreningsverk (ARV) måste sökas, Malmköpings avloppsreningsverk (ARV) behöver vara i drift fram till december 2022, vilket är ett år längre än tidigare plan och kommer innebära ytterligare underhållskostnader.

Ny biogasmack

Arbetet med att bygga en biogasmack inleddes redan 2018 då Flens kommun sökte och fick bidraget Klimatklivet från Naturvårdsverket (ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen). Därefter gick kommunen tillsammans med oss vidare med projektet. Sörmland Vatten ansvarar för drift och underhåll av stationen.

 

Kompressorerna till tankstationen blev försenade från tillverkaren på grund av covid-19 men när väl komponenterna anlände så installerades allt omgående. Leverantören var på plats på anläggningen under slutet av december 2021 och jobbade för att få allt klart till besiktning och uppstart. Invigningen av Flens biogas planeras till slutet av januari 2022.

Katrineholm Vatten

Utredning kring utökade öppettider på ÅVC Vika
För att möta missnöjet från invånarna i Katrineholms kommun gällande öppethållande vid ÅVC Vika och tillmötesgå önskan om bättre tillgänglighet efterfrågades av Tekniska verken möjligheten att erbjuda söndagsöppet mellan klockan 9 och 13. Efter förhandlingar beslutade Sörmland Vatten att avropa söndagsöppet för perioden 1 april till 30 september från 2022. Kostnaden för den ökade tillgängligheten påverkar renhållningstaxans grundavgift.

Återbruk
Tekniska verken erbjöd möjligheten för lokala aktörer inom återbruk att hämta ”loppis-prylar” från återvinningscentralen Vika till sina butiker under coronapandemin, då det inte är möjligt att genomföra de enormt välbesökta årliga loppis-evenemangen på vanligt sätt.

Benämningen energiåtervinning
Nytt skyltsystem med det nya nordiska symbolspråket infördes på ÅVC Vika i Katrineholm under senhösten. Tekniska verken har sedan tidigare valt att plocka bort begreppet brännbart och enbart ange ett nummer på containerplatsen samt ge exempel på vad som får placeras däri.

Detta leder till att besökarna måste fråga om hur de ska sortera. Tekniska verken valde alltså inte den nya nationella benämningen energiåtervinning.

Sorteringskarta
Tekniska verken har sedan många år tillbaka via sin webbplats erbjudit en digital sorteringskarta över ÅVC Vika i Katrineholm. Under året har sorteringskartan marknadsförts ytterligare genom att personalen under perioder har överlämnat kartan fysiskt till besökare som inför ett kommande besök kunde ha nytta av informationen.

Rötkammaren sjunger på sista versen
Nuvarande rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk byggdes på 50-talet och har nu nått sin tekniska livslängd. Därför har vi under flera år planerat för att bygga en ny rötkammare så det är av största vikt att få igång projektet. Vi måste ta höjd för ökade krav från Naturvårdsverket, en ny tillfartsväg för tunga transporter samt en ny vattenledning.

Detaljprojekteringsarbetet har dock pågått under året med bra framdrift med slutmålet att få fram ett fast pris som ska ligga till grund för avrop av byggentreprenaden. Under hösten erhölls detta varvid ett ärende initierades till kommunfullmäktige om en utökad budgetram för projektet. Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet under senhösten. Pandemins priseffekter på material har gjort att entreprenörernas anbudstider är väldigt korta. Vi har sett att prisbilden ökat under året som gått. Vår förhoppning är att en ny rötkammare i Katrineholm innebär att vi blir självförsörjande på fordonsgas när den nya anläggningen tas i bruk.

Exploateringar
Det är komplext och utmanande att balansera nya projekt med tillgång av resurser i förhållande till andra projekt och uppdrag, samtidigt som vi arbetar med att optimera driften samt underhålla befintligt ledningsnät. Viktigt är då att samarbetet mellan oss och Katrineholms kommun fortsätter att växa, och att bolaget involveras tidigt i exploateringsarbetet vilket fungerat bra under 2021.

I Katrineholm kommer exploateringstakten fortsatt att vara hög de kommande åren. Vi på Sörmland Vatten bevakar nya och kommande detaljplaner från kommunen och tar höjd för det i kommande budgetar.

Förebyggande spolning
För att höja kvaliteten på dricksvattnet, få ett rent ledningsnät och bättre kontroll på VA-nätet, har vår entreprenör Pollex spolat delar av vårt ledningsnät i Katrineholms tätort. Vår målsättning är att ha spolat klart hela Katrineholm 2023. Spolningar i ledningsnät har genomförts både under sommaren och hösten 2021.

Arbetet sker löpande med planerat förebyggande underhåll på ledningsnätet, för att alltid säkerställa leveransen. Vi strävar hela tiden efter det bästa kranvattnet, vilket vi tidigare år också fått utmärkelse för.

Ett nytt (renings)steg är taget
Vi har under året slutfört projektet med att koppla in ett nytt reningssteg för järn i Forssjö vattenverk, utan att påverka drift eller produktion av dricksvatten, vilket vi är stolta över.

Det hela påbörjades redan under 2018 då vi uppmätte höga halter av järn i vattnet från åsen. Problematiken som uppdagades under resans gång var att det finns, enkelt förklarat, två olika typer av järn, fast bundet eller löst. Vår anläggning byggdes för att rena fast bundet järn, men vår entreprenör Veolia förutsåg dock att det fanns en möjlighet att det kunde uppkomma löst järn. Veolia förberedde därför ytor i anläggningen för att även hantera lösligt järn. Veolia genomförde labbtester av det vatten vi levererar från åsen med syfte att föreslå ett ytterligare reningssteg för lösligt järn, vilket vi nu installerat.

Vinster i att samordna projekt
Trafikverket ska bygga om riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri väg, och vi valde då att samarbeta i projekteringen under året som gått för att kunna lägga ledningar för vatten och avlopp. Ledningarna kommer att dras från Katrineholm fram till Äs för att kunna koppla på Strängstorp, Bie och Julita. Genom detta samarbete mellan tre stora aktörer (Sörmland Vatten, Katrineholms kommun och Trafikverket) får vi möjlighet till nya verksamhetsområden med nytt ledningsnät, underlätta dagvattenhanteringen och få stora driftsfördelar. Att samordna denna typ av projekt ser vi är väldigt effektivt.

I Katrineholm har vi också arbetat tillsammans med kommunen i utredningar kring våtmarker. Här finns också stora fördelar i att samordna våra krafter i projekten.

Några exempel är projekteringen för våtmark Mejeridiket som påbörjades under året. Upphandlingsunderlag togs fram i samarbete med kommunen och skickades ut innan sommaren. Även utredningen av Lasstorpsdiket genomfördes under 2021. Båda dessa projekt har beviljats LONA stöd (ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang) för utredning av våtmark.

Vingåker Vatten

Återvinningscentral i Vingåker
Byggnationen av den nya återvinningscentralen har pågått under året. Anläggningens konstruktion optimerar markanvändningen och ger oss värdefulla ytor som är skyddade under rampen. Den nya återvinningscentralen kommer att ge en standardhöjning för invånarna i kommunen samt för våra medarbetare. Anläggningen planeras kunna tas i drift under första kvartalet 2022.

Anläggningen har slutbesiktigats där det framkommit synpunkter på vissa installationer varför den ännu inte får tas i bruk. Den allvarligaste synpunkten är att konstruktionen av betong inte uppfyller den klass som är föreskriven i rambeskrivningen i avtalet. Vi väntar på att entreprenören löser ett antal små besiktningspunkter och att vi kan komma överens om hur de lite större punkterna ska lösas. Båda parter har anlitat jurister för att bevaka sina intressen.

Egenkontrollprogram
Sörmland Vatten har under året arbetat fram ett egenkontrollprogram som beskriver hur vi kommer att arbeta vid vår nya anläggning för att uppfylla tillståndsvillkoren för återvinningscentralen Vik. Egenkontrollprogrammet är ett krav från Länsstyrelsen.

Mottagning av elavfall
Mottagningen av elavfall från verksamheter, på återvinningscentralen Vik, komplicerades när den nya rapporteringsskyldigheten till Naturvårdsverket trädde i kraft i november 2020. Efter att El-Kretsen utvecklade en applikation som är enkel att använda för personal på återvinningscentralen, kunde vi i februari 2021 återuppta mottagningen av elavfall från verksamheter med avlämnarintyg.

Arbetet löper på i Ålsäter
Enligt antagen VA-plan för Vingåkers kommun ska Ålsäter fritidsområde (ca 100 fastigheter) anslutas till allmänna vattentjänster. Under 2021 har arbetet med att förlägga allmänt VA inne i verksamhetsområdet avslutats. Samtliga ledningar som är förlagda är provtryckta i sin helhet i området. Tidsplanen för kommande arbeten löper på enligt plan.

Projektet beräknas att vara färdigställt så att systemet kan tas i bruk sommaren 2022.

Lyttersta vattentäkt
Råvattenintaget är färdigbyggt, och med hjälp av en konsult påbörjade vi under 2021 arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten. Befintligt vattenskyddsområde beslutades 1973 och mycket har hänt sedan dess och lagstiftning har förändrats.

Ett förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter togs därför fram och lämnades under hösten 2021 ut som information via digitala möten med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vi lämnar sen underlaget till Länsstyrelsen som beslutar om nytt vattenskyddsområde.

Förslaget till nytt vattenskyddsområde kommer att innefatta sjön Tisnaren och beslut väntas under 2022.

Våra diskussioner med Finspång om att förse intilliggande områden med renvatten och spillvattenavledning har fortsatt där ett konkret avtalsförslag har arbetats fram. Finspångs kommun har fattat beslut om att områdena Sunda och Högsätter ska byggas ut med allmänt VA.

Läcksökning som gett resultat
Vi har startat upp en läcksökningsgrupp med ett antal roller i organisationen för att försöka komma tillrätta med den höga förbrukning av vatten som uppstått i vissa områden. Vår misstanke var att det är en eller flera läckor i ledningsnätet, vilket besannades ganska snart.

Genom ett bra samarbete mellan våra olika avdelningar och nyttjande av vår egen kompetens lyckades vi identifiera två läckor som inte hade upptäckts tidigare. Dessa kunde åtgärdas och förbrukningen i det området sjönk. Vi kommer fortsätta att arbeta med läcksökningsgruppen, genomföra fältstudier och skapa olika scenarion som kan uppstå för att skaffa oss ännu mer kunskap.

Österåkers vattentäkt
Vi har erhållit bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten för att söka en vattendom och på det sättet förbättra och säkerställa vattenhushållningen och dricksvattenförsörjningen för området Österåker.

Nya verksamhetsområden
Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde gällande allmänt VA för fastigheterna i och omkring Kjesätter samt också om ett utvidgat verksamhetsområde för det nordöstra industriområdet beläget vid infarten till Katrineholm.

Kommunen har förelagts av länsstyrelsen att bygga ut allmänt VA för den samlade bebyggelsen Ättersta. Allmänt VA ska vara installerat senast 2024-12-31. Vi har varit behjälpliga med att upprätta ett underlag som kommunfullmäktige kan fatta beslut efter samt att vi också har börjat arbeta med hur installationerna ska lösas.

Stäng meny

2019

sörmland vatten

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och hushållsavfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

2021

sörmland vatten

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalite, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. 

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Årsredovisning för respektive bolag:

Flen Vatten och Avfall AB

Årsredovisning 2021

00
01
02
03
04
05