03

Måluppföljning

Måluppföljning 2021

I Sörmland Vattens affärsplan för perioden 2018-2023 finns elva verksamhetsmål. Målen kopplar till verksamhetens fyra fokusområden; nöjd kund, nöjd medarbetare, miljö och ekonomi. Måluppföljning sker årligen och här redovisas resultatet för 2021.

Nöjda kunder

Mätning av Nöjd Kund Index (NKI). Sammanfattande omdöme gällande Sörmland Vatten som leverantör av avfalls- och VA-tjänster.

BPI-mätning individ

Mätning av Beta Performance Index (BPI). Sammantagen bedömning av ”Individ” där varje medarbetare skattat sitt personliga ledarskap.

Frisknärvaro

Andel anställda utan sjukfrånvaro under de senaste sex månaderna.

Sjukfrånvaro

Andel sjukdagar enligt statistik från Previa.

BPI-mätning ledarskap

Mätning av Beta Performance Index (BPI). Sammantagen bedömning av ”Ledare” där varje medarbetare skattat sin ledare.

Utsläppsmängd CO2-e till luft

Utsläppt mängd CO2-e till luft i förhållande till förbrukad mängd energi. Insamling av hushållsavfall (säck- och kärlavfall samt slam) och transport av hushållsavfall till förbränning/biologisk behandling är inkluderat.

Skillnad i avfallstaxa

Skillnad i avfallstaxan beräknat på medelvärdet för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun dividerat med genomsnittet i Sverige.

Skillnad i brukningsavgift

Skillnad i brukningsavgift VA beräknat på medelvärdet för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun dividerat med genomsnittet i Sverige.

Resultat för biogasmacken

Resultat enligt resultaträkning för biogasverksamheten.

Investeringsrapport till styrelsen

Investeringsrapporter till styrelsen sker två gånger
per år.

Bokslut och rapporter

Ekonomiska bokslut och rapporter ska genomföras varje månad.

Stäng meny

2019

sörmland vatten

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och hushållsavfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

2021

sörmland vatten

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalite, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. 

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Årsredovisning för respektive bolag:

Flen Vatten och Avfall AB

Årsredovisning 2021

00
01
02
03
04
05