05

framtidsutsikter

Sörmland Vatten

Organisationsförändring
Under nästkommande år ser vi med tillförsikt fram emot att ta emot vår nya vd med öppna armar. Detta kommer att vara en milstolpe i bolagets historia eftersom vår avgående VD varit med ända från bolagets start.

Nya arbetssätt och verktyg
Ett nytt arbetssätt vid nyanslutning av större områden till VA-nätet är att vi använder ett digitalt bokningsverktyg, boka.se. Kunden kan genom verktyget boka en tidpunkt för ett besök där vi kan gå igenom vissa delar i anslutningsprocessen.

Ett annat digitalt verktyg som vi kommer att utveckla och använda oss mer av vid olika tillfällen är vår SMS-tjänst där vi kan informera om såväl driftsstörningar och aviseringar för renhållningstjänster som ska utföras. Att kunden ska känna sig trygg i sin kontakt med oss är viktigt både här och nu och i framtiden.

Arbeta hos oss – mer än bara lön
Det är många som söker arbete hos oss, både när vi annonserar ut lediga tjänster, men också inskickade spontanansökningar. Anledningen till att vi är en attraktiv arbetsgivare är att vi bryr oss om individen, inte bara det arbete du som anställd utför hos oss.

Vi har en aktiv skyddskommitté som lägger stort fokus på psykosocial arbetsmiljö och välmående. Vi kommer fortsatt arbeta med att attrahera, både befintlig personal, såväl som att få in kunnig personal vid kommande rekryteringar. Detta kommer vi att lösa genom att fortsatt erbjuda friskvård, träning på arbetstid, familjeaktiviteter, förmåner, personlig utveckling, pensionsrådgivning, för att bara nämna några saker. Vi är en lyhörd arbetsgivare som låter alla inom bolaget komma till tals, vi lyssnar på alla och värdesätter vår gemensamt satta värdegrund. Vi har inarbetade koncept för hur vi utvecklar medarbetare och chefer, tillsammans i dialog på ett modernt sätt, vilka vi hela tiden strävar efter att utveckla efter medarbetarens behov.

Renhållning

Regler om producentansvar för förpackningar ses över
Frågan om kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll har utretts flera gånger. Miljödepartementet tillsatte i början av 2021 en utredning, med uppdrag att lämna förslag om ett kommunalt insamlingsansvar eller ett fortsatt producentansvar för insamling. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. I slutet av 2021 presenterade utredningen ett förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas och genomföras. Förslaget är på remiss till 7 februari 2022 och regeringsbeslut väntas sommaren 2022.

  • Förpackningar av papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – till exempel trä, keramik och textil – samt skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.
  • Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushåll och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll.
  • Kommunerna ska även, enligt huvudregeln, samla in utsorterat förpackningsavfall på särskilt iordningsställda platser för allmänheten där det uppkommer mycket förpackningsavfall.
  • Producenterna ska finansiera insamlingen och behandlingen samt täcka kommunernas kostnader för omlastning och information till hushållen.
  • Insamlat förpackningsavfall ska överlämnas till producenterna.
  • Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstationer och ha rutiner för att beräkna och kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas till respektive producentansvarsorganisation.
  • Om det inte finns någon godkänd producentorganisation ska kommunen se till att det förpackningsavfall som faller under kommunens insamlingsansvar behandlas.

Infasning i det nya systemet föreslås ske i tre etapper 2024–2026.

Utökade öppettider och mer tillgänglighet
Med förhoppning om att öka kundnöjdheten hos invånarna i Katrineholms kommun gällande öppethållande vid återvinningscentralen i Katrineholm kommer Vika ÅVC, efter beställning från Sörmland Vatten, att erbjuda söndagsöppet mellan klockan 9 och 13 under perioden 1 april till 30 september.

Öka utsorteringen
Det är av största vikt för både ekonomi och miljö att öka utsortering av fraktioner som bör återvinnas eller återbrukas, för att minska mängden avfall som behandlas genom förbränning. Vid förbränning av avfall påförs förbränningsskatt om 125 kr/ton för 2022. Dessutom påförs kostnader för CO2-utsläpp genom utsläppshandelns föreskrifter. Dessa två kostnadsparametrar förväntas stiga i framtiden till följd av strängare klimatåtgärder. Idag ligger förbränningspriserna för avfall på uppåt 800 kr/ton och inom några år kan vi förvänta oss ett pris som överstiger 1 000 kr/ton.

Självinpasseringssystem
Sörmland Vattens ambition är att på sikt satsa på ökad kundnöjdhet genom ökad tillgänglighet till återvinningscentralerna i Flen, Katrineholm och Vingåker genom att erbjuda möjligheten till självinpasseringssystem.

Utredning kring framtida återvinningscentral
”Framtida återvinningscentral i Katrineholm” diskuteras strategiskt inom ledningen för Sörmland Vatten. Nuvarande avtal med Tekniska verken i Linköping upphör i december 2023. Styrelsen för Katrineholm Vatten kommer att besluta om man önskar att Sörmland Vatten fortsätter utreda förutsättningar för att bygga en egen återvinningscentral för hantering av avfall under kommunalt ansvar. Möjlighet till ökat återbruk och kommande krav på kommunerna att ordna plats för mellanlagring och omlastning av förpackningsmaterial bör också beaktas.

Stora förändringar inom avfallslagstiftningen kräver ny kunskap
Nya lagkrav och förändrade ansvarsområden påverkar vår verksamhet och ändrar förutsättningarna nu och framåt. Att omvärldsbevaka och inhämta ny kunskap är alltid viktigt men extra nödvändigt vid stora förändringar. Antalet digitala seminarier, temadagar samt utbildningar ökar likaså behovet av att övervaka det mest betydande.

VA

Utmaningar med utbyggnationer
Inom de närmaste åren kommer LTA-anläggningarna att nästintill fördubblas i vårt ledningsnät, då flertalet omvandlingsområden etableras. En LTA-anläggning är en pumpstation för spillvatten (bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten). En bokningstjänst (boka.se) och en tydlig arbetsfördelning hos oss gynnar dialogen med fastighetsägarna då det blir tydligare vad som gäller kring anslutning till allmänt VA samt skapar renodlade kontaktvägar till oss.

Vi har också påbörjat och kommer fortsätta att utveckla ett nära samarbete med entreprenörer som installerar LTA-anläggningar för att säkerställa att det blir rätt från början samt för att minimera fel och brister som sedan kommer behöva åtgärdas i driften hos oss. Vi behöver också vara tydliga med kundens ansvar kring att ta hand om anläggningen för att den ska fungera korrekt och hålla längre. Vår ambition och vårt mål är att, vid problem, kunna hjälpa kunden så snabbt som möjligt och vår förhoppning inför framtiden är också att tekniken ska hjälpa oss ännu mer här.

En LTA-anläggning som kopplas upp digitalt och direkt kan signalera eventuella brister eller behov av åtgärder skulle innebära att vi redan innan vi åker ut vet vad som ska göras. Detta skulle skapa en ännu mer effektiv organisation och högre service för kunden.  

I framtiden kommer utbyggnationerna att kräva en hel del resurser vilket gör att vi behöver stärka vår organisation. Vi ska dock inte glömma att allt vi gör och har påbörjat under 2021 kommer vi ha med oss in i framtiden, utveckla och bli bättre på!

Stora Toltorp/Bränntorp
Fastighetsägare i Stora Toltorp har under många år ansökt om möjlighet att ansluta till det allmänna VA-nätet. De har nu fått positivt besked. Samordning med anslutning till Bränntorp i Finspångs kommun ska utföras då Finspång har kommit långt i sina planer för utbyggnad av VA i området och varit i kontakt med oss om behovet att få ansluta till vårt ledningsnät.

Projektbeställning och projektering av överföringsledning startades upp under slutet av 2021.

Ekenäs, ett nytt omvandlingsområde
VA-utbyggnaden ska vara klar under 2023, vilket gör att framtagning av projektbeställning och förberedande arbeten inför projektering har påbörjats under året som gått.

Ragnars Gärde etapp tre
Eriksberg exploaterar ett nytt bostadsområde i utkanten av Forssjö, vid namn Ragnars Gärde, och i samband med detta så bygger Sörmland Vatten ut VA-ledningsnätet i olika etapper. Det är ett stort område med många nya anslutningar, och beräknas klart 2023.

Läcksökning i ledningsnätet framöver
Vi kommer att fortsätta med kontinuerliga möten i vår nya sammansatta läcksökningsgrupp för att spåra läckor och omätt vatten i våra tre kommuner. Vi kommer att vidareutveckla en vattenmodell med mål att se hur vattnet går i ledningsnätet och vad som händer när vi stänger vissa ventiler. Allt för att lättare spåra läckor i områden, där vatten inte tränger upp ur marken.

I framtiden kommer vi titta mer på att digitalisera läcksökningen, bland annat med hjälp av flödesmätare. I Vingåker finns redan ett antal flödesmätare installerade och vi ser idag hur mycket dessa hjälper oss i vår läcksökning. Vårt mål som vi hela tiden strävar efter är att framtidssäkra vattenleveransen.

Dagvattenutredningar
Det pågår i detta nu utredningar kring dagvatten. Det planeras för ett samarbete med de tre kommunerna att utarbeta en gemensam handlingsplan för dagvatten. Ett bra initiativ som kommer att underlätta arbetet för alla parter.

Katrineholms kommuns handlingsplan ska revideras, det är ett bra tillfälle att övriga kommuner att komma med i samarbetet. Här har vi också hittat en synergi genom att anställa en gemensam dagvattenspecialist som börjar januari 2022, och som verkar och arbetar övergripande för kommunerna men inom Sörmland Vattens väggar.

Digitala vattenmätare
I framtiden ser vi att digitala vattenmätare kommer bli allt vanligare i våra tre kommuner. Under året har vi dock tagit beslut på att installera digitala vattenmätare i två områden. Dels i samband med övertagandet av Orrhammar i Flens kommun, men även i Ålsäter i Vingåkers kommun.

Vi för en dialog med flera leverantörer för att jämföra olika sätt att sända informationen på. Digitala vattenmätare utvecklas ständigt och det finns bland annat vattenmätare med inbyggd funktion att ”lyssna” efter vattenläckor. De mätarna är dock lite dyrare men vi undersöker möjligheten att testa den funktionen i ett av dessa områden för att se hur det fungerar i praktiken. Beslut kring vilka mätare som kommer att köpas in förväntas tas under 2022.

Dagvattenprojekt
Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB har ett samarbete med Amazon Web Services (AWS) kring ett vattenprojekt för ett mer hållbart samhälle, ett framtidsprojekt.

För att ta hand om framtidens regnvatten behöver Katrineholms kommun klimatanpassa sin dagvattenhantering. Som ett led i det arbetet stödjer AWS nu en förstärkt infrastruktur och skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö utanför Katrineholm.

Det innebär ökade krav på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. Katrineholms kommun, dess bolag Katrineholm Vatten och Avfall AB, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Stora Djulö.

Här ser vi stora framtidsutsikter och vi är glada över att få vara en del av detta framtidsprojekt och vi hoppas på flera sådana möjligheter.

Stäng meny

2019

sörmland vatten

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och hushållsavfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

2021

sörmland vatten

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalite, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. 

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Årsredovisning för respektive bolag:

Flen Vatten och Avfall AB

Årsredovisning 2021

00
01
02
03
04
05